اکبر بابایی در یکی از روستاهای زنجان به دنیا آمده، او از کودکی هایش تعریف می کند، روزگاری که تحصیل در مدرسه کاری سخت و دشوار بود و نوجوانان معمولا بعد از چند کلاس، به چوپانی و کشاورزی روی می آوردند....