مستند قربانگاه زائران، کلا روایت ماجراست و یکی از ریشه‌های ماجرا که ختم می‌شود به یک یهودی آلمانی تبار به نام «اولریش وگنر». وی رئیس یکی از سازمان‌های مخوف امینتی آلمان است که چهارچوب آن سازمان را اسرائیل تشکیل داده است و ایشان فرمانده نیروهای عربستانی روز کشتار بودند یعنی آرایششان، نظم‌شان، آموزش‌شان و …