او در زمان جنگ تحمیلی فیلم های مختلف را کرایه می کرد و در مغازه ای کوچک برای کودکان و نوجوانان نمایش می داد ولی بعدها کارش را تغییر داد و تصمیم گرفت به شهر همدان کوچ کند؛ بعد از انجام کارهای مختلف، سرانجام فکری به ذهنش رسید، تصمیم گرفت ایده ای را که از مدت ها قبل در ذهن داشت بپرواند و آن را اجرایی کند.