رضاخان به دنبال جمهوری بود ولی برخی با او مخالفت می کردند که دلایل خاص خود را داشتند و در این مستند به آنها اشاره می شود همچنین به چرایی و چیستی تبدیل جمهوری رضاخانی به دیکتاتوری پهلوی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

طرح جایگزین شدن جمهوری به جای قاجاریه بعد از مدتی تبلیغ در جامعه از طریق سخنرانی طرفداران رضاخان در بین مردم، تقدیم مجلس پنجم شد مخالفانی داشت که از جمله آنها مرحوم مدرس بودند که جمهوری رضاخانی را بر نمی تابیدند؛ در این مستند طی گفت وگو با مورخان و صاحب نظران سیاسی، دلایل این مخالفت و دیگر موضوعات پیرامون تغییر حکومت ایران در آن سال ها بررسی شده اند.

آخرین فیلمها