مجموعه‌فیلم‌ها
مولودی خوانی غدیر - ها علی بشر کیف بشر

مولودی خوانی غدیر - حاج محمود کریمی - ها علی بشر کیف بشر

مولودی خوانی غدیر - گرگ آن روز شبان بود و خیانت میکرد

مولودی خوانی غدیر - سید مهدی میرداماد - گرگ آن روز شبان بود و خیانت میکرد

مولودی خوانی غدیر - قسمتم نیست بال و پر بدهند

مولودی خوانی غدیر - سید مجید بنی فاطمه - قسمتم نیست بال و پر بدهند

مولودی خوانی غدیر - فدای اون کسی که مهمون دل کویره

مولودی خوانی غدیر - حاج مهدی اکبری - فدای اون کسی که مهمون دل کویره