چه کنم که تهی دستم ! خدایا تو قبولم کن !اذا فَسَدَ الْعالِمُ فَسَدَ العالَمشیعه انگلیسی!تشیع انگلسی، تسنن امریکایی ! هر دو ضد اسلامامام مثل کوه در برابر منکر واضح بی حجابی ایستادپوستر «حماسه‌ی فاطمیون»سلام حضرت کوثر‌(س)
آخرین تصاویر
 • روز بی تصادف
 • چه کنم که تهی دستم ! خدایا تو قبولم کن !
 • اذا فَسَدَ الْعالِمُ فَسَدَ العالَم
 • جنگ انسان ساز است
 • جوانها بدانند
 • در آرزوی شهادت
 • شیعه انگلیسی!
 • شیران روز، عابدان شب
 • نسل جوان امروز برای عقب راندن دشمن از نسل اول آماده تر است !
 • تشیع انگلسی، تسنن امریکایی ! هر دو ضد اسلام
 • امام مثل کوه در برابر منکر واضح بی حجابی ایستاد
 • پوستر «حماسه‌ی فاطمیون»