کتاب حکومت فرزانگان/ مبحث دوم: «آزادى عقیده»روایت محرّم ( فتح خون ) / فصل اول: آغاز هجرت عظیممبحث سوم: «مساوات»کتاب حکومت فرزانگان/ مبحث اول: رأی اکثریت