خاطرات رهبری از شهید نواب صفویوصیت نامه شهید نواب صفویسیری اجمالی در عوامل فرار شاه و حوادث منتهی به آنشیخ جعفر مجتهدینهی مصرف کالای خارجی در اسلام