روضه: نهان شد زیر خاکستر سر شاه شهید | حاج میثم مطیعی