روضه: نام علی ز حُـسن تو گشته «اباالحسن» | حاج میثم مطیعی