خاطرات امام خامنه ای از ورود آزادگان به میهنکلیپ کوتاه و شنیدنی مفهوم شهادت(شهید حججی)دهاتی - نواهنگ روز زیارت مخصوص امام رضافایل صوتی صلوات خاصه امام رضا با نوای حاج میثم مطیعیغریب گیر آوردنت ، تشنه سر بریدنت(شور)
خاطرات امام خامنه ای از ورود آزادگان به میهن
سالروز به ورود آزادگان به میهن
خاطرات امام خامنه ای از ورود آزادگان به میهن