شنیدی میگن غذا از سر سیری بخوری سٙم میشه؟! عبادت هم از سر سیری ...

عبادت از سر سیری!
آخرین صوت‌ها