مولای قنبر - سید مجید بنی فاطمهمدح ولادت حضرت امام زمان - حاج علی جهانبخشچیزی به جز نامت برای ما سند نیست - ولادت امام زمان
مولای قنبر - سید مجید بنی فاطمه
مدح ولادت حضرت امام زمان
مولای قنبر - سید مجید بنی فاطمه