آتیش بین خونه میکشه زبونه(زمینه)خورشید نه آن است که هر روز بچرخد(زمینه)روضه محمود کریمی در شهادت امام صادق 96مسموم وا اماما شهید وا اماماز غربت تو مدینه غوغاست
آتیش بین خونه میکشه زبونه(زمینه)
شهادت امام صادق96
آتیش بین خونه میکشه زبونه(زمینه)
‌‌پربازدیدترین‌ها